top of page

Reklamační řád

I.

Tento reklamační řád byl zpracován podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na zboží a služby (dále jen „plnění“) dodané obchodní korporací Indoor studio Praha s.r.o., vedenou v rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 344035, IČO: 09884718, sídlem Kobyliská 541/10, Praha 8–Dolní Chabry, PSČ 184 00, telefon: +420 235 515 019, e-mail: info@indoor.cz (dále jen „Dodavatel“), které byly Odběratelem reklamovány. Ke každému plnění je přikládána faktura, volitelně dodací list; nebo prodejka za hotové se specifikací plnění.

Tyto doklady slouží zároveň jako záruční list. Převzetím plnění stvrzuje Odběratel souhlas se záručními podmínkami Dodavatele. Pokud není plnění převzato osobně, rozumí se převzetím okamžik, kdy plnění přebírá Odběratel od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu, případně způsobem dle podmínek dopravce). Pro určení délky a ostatních podmínek záruky se použije výhradně následující (seřazeno dle přednosti v aplikaci): smlouva, faktura, dodací list, reklamační řád, obchodní podmínky, právní řád ČR.

II.

Odběratel je povinen zkontrolovat dodané plnění při převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li přepravováno dopravcem. Zjistí-li odběratel vady plnění bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol. Odběratel je vždy povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

V případě zjištění vady plnění odběratelem před jeho prvním použitím je odběratel povinen neuvádět plnění do provozu, pokud se nedohodne s dodavatelem jinak. Odběratel při reklamaci předloží platný doklad o nákupu plnění spolu s dalšími doklady či informacemi nutnými k vyřízení reklamace (dodací list, faktura, příjmový pokladní doklad, škodní protokol, prodejku za hotové apod.).

Reklamaci uplatní odběratel v provozovně dodavatele, a to s pověřeným pracovníkem dodavatele. Ten je povinen s odběratelem sepsat reklamační protokol (více čl. IV). Alternativně uplatní odběratel reklamaci písemně. Reklamace bude ze strany dodavatele řešena neprodleně a v nejasných či komplikovaných případech nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u dodavatele, pokud se obě strany nedohodnou jinak (povaha reklamace vyžaduje účast soudního znalce, jiného výrobce, speciální dodávku materiálu atp.).
 

Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže plnění bude použito i přes jeho vadnost. V rámci reklamačního řízení je odběratel povinen poskytnout dodavateli plnou součinnost a předložit mu veškeré podklady a informace, které jsou nutné pro reklamaci, například vzorek reklamovaného plnění, detaily týkající se aplikace plnění, informace ze stavebního deníku, způsob skladování plnění, fotodokumentaci apod. Dodavatel je povinen kontaktovat odběratele nejpozději do tří pracovních dní ode dne reklamace a dohodnout s ním schůzku přímo v místě, kde se nachází plnění, za účelem prohlídky stavu a případného získání dalších podkladů a informací.

Reklamované plnění je povinen odběratel zaplatit ve sjednané lhůtě bez ohledu na to, zda již reklamace byla vyřízena. V případě výměny či opravy plnění, není-li reklamace vyřízena ihned, je odběratel povinen převzít od dodavatele vyměněné nebo opravené plnění nejpozději do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy k převzetí, pokud se strany nedohodly jinak. Při nedodržení této lhůty uskladní dodavatel předmětné plnění na náklady odběratele.

III.

Obě strany se dohodly na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:

  1. odběratel musí vždy předložit úplný originál dokladu potvrzujícího nákup plnění,

  2. vždy musí být specifikována konkrétní vada,

  3. plnění musí být používáno nebo aplikováno v sou­ladu s příslušnou dokumentací k plnění a technic­kými normami a bezpečnostními předpisy platný­mi v Čes­ké republice,

  4. plnění musí být používáno nebo aplikováno s odbornou péčí, ve zvláštních případech, ve kterých tak ukládá zákon, musí být aplikováno odbornou osobou mající k příslušné činnosti oprávnění,

  5. plnění nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití plnění vylučují,

  6. vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením.

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je dodavatel oprávněn požadovat od odběratele náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

IV. REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Reklamační protokol sepisuje dodavatel ve dvou vyhotoveních (jedno pro dodavatele, druhé pro odběratele). Reklamační protokol obsahuje zejména: specifikaci plnění, popis vady, způsob a místo přijetí plnění, identifikaci odběratele. Tiskopis o reklamaci vyplní zaměstnanec dodavatele, doplní všechny údaje ve všech částech tiskopisu a předloží jej odběrateli, který reklamaci uplatňuje, aby vlastní rukou a vlastními slovy doplnil reklamovanou záležitost, případně dle diktátu vyplní požadavek odběratele. Reklamační protokol je alternativně možné odeslat elektronicky na e-mail odběratele.

V. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

Pokud odběratel nepředloží nabývací doklad, může toto provést dodatečně. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet teprve poté, co odběratel tuto nutnou podmínku pro uplatnění reklamace splnil. Pokud není tato podmínka splněna do šedesáti dnů, dohodly se obě strany, že na reklamaci se nahlíží, jako kdyby nebyla nikdy uplatněna. V rámci prozákaznické politiky dodavatele je možné vyhovět odběrateli i v požadavcích, na něž nemá právní nárok. O tomto postupu rozhoduje výhradně písemně jednatel společnosti nebo jím zmocněná osoba.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád nabývá účinnosti dne 10. 03. 2020 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku za zboží a služby. Dodavatel si vyhrazuje právo změny reklamačního řádu.

 

V Praze dne 10. 03. 2020

bottom of page