top of page

Obchodní podmínky

I.
Úvodní ustanovení

 

1.1 Dodavatelem se pro účel těchto obchodních podmínek (dále jen „OP“) myslí: Indoor studio Praha s.r.o., vedená v rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 344035, IČO: 09884718, sídlem Kobyliská 541/10, Praha 8–Dolní Chabry, PSČ 184 00.


1.2 Odběratelem se pro účel OP myslí osoba, ať už fyzická, nebo právnická, odlišná od Dodavatele, která s Dodavatelem uzavřela smlouvu o dílo, kupní smlouvu či jinou smlouvu, na jejímž základě má Dodavatel Odběrateli za úplatu dodat službu nebo zboží (dále jen „Smlouva“).

1.3 OP upravují vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem založený Smlouvou.

1.4 OP se použijí vždy, neobsahuje-li Smlouva odchylnou úpravu. Změny OP mohou být učiněny jen písemně.

II.
Rozsah a změny díla

 

2.1 Odběratel a Dodavatel se dohodli, že dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvě.


2.2 Podpisem Smlouvy Odběratel potvrzuje specifikaci díla (jeho jednotlivých částí), a to jak technického, tak pohledového a barevného řešení.


2.3 Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo dle obecně závazných norem.


2.4 Má-li být po uzavření Smlouvy nebo v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah díla, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke Smlouvě, který bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.


2.5 Pokud by změna díla znamenala i změnu termínu dokončení díla, musí být současně v písemném dodatku přesně uvedena i nová lhůta dokončení a předání díla.

III.
Provádění díla a jeho dodání


3.1 Odběratel je povinen převzít dílo osobně, nebo zajistit převzetí díla pověřenou třetí osobou, která se prokáže písemnou plnou mocí. Místem dodání díla, tedy místem, kde má být dílo smontováno, je místo uvedené ve Smlouvě. Odběratel nebo pověřená třetí osoba jsou povinni potvrdit písemně převzetí díla. Dodavatel splní svoji povinnost dodat dílo jeho předáním v místě montáže Odběrateli, anebo dnem, kdy Odběratel odmítne bez řádného, prokázaného a relevantního důvodu od Dodavatele dílo převzít. Relevantním důvodem k odmítnutí převzetí díla není zjištění drobných vad díla nebránících užívání díla, pokud se Dodavatel v předávacím protokole zaváže k jejich odstranění.


3.2 Zhotovení díla nezahrnuje úpravu místa montáže díla (nerovnosti podlahy, stěn a stropu) do podoby nezbytné k provedení montáže díla, nedohodnou-li se smluvní strany ve Smlouvě jinak.


3.3 Dodavatel může pověřit montáží díla třetí osobu.


3.4 Odběratel je povinen převzít dílo v termínu, a to ve sjednaném termínu dodání díla, nebo v termínu prodlouženém podle OP. Odběratel se zavazuje převzít dílo dodané i po sjednaném termínu dodání díla.


3.5 Odběratel se zavazuje, že na svoje náklady poskytne Dodavateli součinnost potřebnou k řádnému a včasnému dodání díla. Součinnost zahrnuje především:
Odběratel zajistí Dodavateli bezpečný přístup k montážní zóně a stavební připravenost k provedení díla (tzv. „stavební připravenost“),
Odběratel zajistí, že místo montáže díla bude po dobu montáže volně přístupné pro dopravce částí díla a osoby provádějící montáž díla;
Odběratel zajistí na vlastní náklady a podle požadavků Dodavatele možnost napojení a odběru elektrické energie a vody z rozvodů v místě montáže díla (v dosahu maximálně 20 metrů).


3.6 Sjednaný termín dodání díla může Dodavatel jednostranně prodloužit v případech popsaných v bodu 4.2 OP nebo při vzniku nepředvídatelné a neodvratitelné překážky (živelné pohromy; kalamitních stavů počasí; válečného konfliktu; výjimečného stavu nebo zvláštních režimů hospodaření vyhlášených státními orgány; stávek nebo výluk znemožňujících nebo výrazně omezujících dopravu částí díla; poškození, zničení, částí díla v důsledku potopy, požáru, mrazu, větru). V případě prodloužení termínu dodání podle předcházející věty se nejedná o porušení smluvních povinností Dodavatele a Dodavatel není v prodlení s dodáním díla. Dojde-li k prodloužení termínu dodání díla, vyzve Dodavatel Odběratele písemně k převzetí díla v nově určeném termínu dodání díla, který bude prodloužen o dobu trvání nepředvídatelných a neodvratitelných překážek.


3.7 Jestliže Odběratel výslovně požaduje po Dodavateli přerušení realizace již započatého díla, zavazuje se formou podpisu předávacího protokolu převzít od Dodavatele již namontované části díla včetně veškerého příslušenství a uhradit za ně cenu dle cenové kalkulace ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

IV.
Cena díla, platební podmínky


4.1 Odběratel je povinen uhradit sjednanou cenu po převzetí díla bez vad a nedodělků, popřípadě po převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky uvedenými v předávacím protokolu, pokud se Dodavatel zaváže k jejich odstranění. Úhrada sjednané ceny bude provedena buď v hotovosti v sídle Dodavatele, nebo na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Sjednaná cena bude vyúčtována včetně DPH ve výši odpovídající platným právním předpisům. Splatnost ceny činí deset dnů po jejím vyúčtování (vystavení faktury) Dodavatelem, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za dostačující způsob doručení faktury Odběrateli považují její zaslání v elektronické podobě na e-mail uvedený Odběratelem.


4.2 Dodavatel je oprávněn před dodáním díla požadovat po Odběrateli zálohu na sjednanou cenu, a to ve výši, která je stanovena ve Smlouvě. Odběratel je povinen Dodavatelem požadovanou zálohu uhradit, a to v hotovosti nebo na účet Dodavatele a v termínu určeném Dodavatelem ve vyúčtování zálohy fakturou. Po dobu, než dojde k uhrazení zálohy na cenu díla, není Dodavatel povinen zajistit výrobu částí díla a dodání díla. Neuhrazení některé ze záloh, resp. části ceny díla se považuje za neposkytnutí součinnosti Odběratele podle Smlouvy. V případě nesplnění povinnosti Odběratele uhradit Dodavateli finanční zálohu, resp. část ceny díla v termínech a výši, prodlužuje se termín dokončení o dobu prodlení s úhradou kterékoliv částky a Dodavatel není v prodlení s plněním závazku. V případě kumulace se toto prodlení načítá. V případě prodlení s úhradou kterékoliv platby o více než tři kalendářní dny ode dne splatnosti, je Dodavatel oprávněn přerušit práce až do doby uhrazení dlužné částky. Přesáhne-li prodlení Odběratele s úhradou kterékoli zálohy nebo části ceny díla více než deset dnů od termínu splatnosti, je Dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.


4.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro případ neposkytnutí součinnosti ze strany Odběratele (např. stavební nepřipravenost), v jejímž důsledku nelze montáž díla provést v plném rozsahu v dohodnutém termínu, se nejedná o prodlení s plněním povinností na straně Dodavatele. V případě, že Dodavatel dodal Odběrateli část díla a z důvodu neposkytnutí součinnosti Odběratele nemůže Dodavatel provést dodávku a montáž zbývající části díla, je Odběratel povinen bez ohledu na skutečnost, že dílo není realizováno v celém rozsahu, uhradit Dodavateli na základě vystavené faktury cenu díla za tu část díla, která již byla realizována a Odběrateli dodána.


4.4 V případě, že Dodavatel provádí na základě dohody s Odběratelem rovněž montáž díla, je cena za montáž ve Smlouvě stanovena s předpokladem, že montáž bude probíhat plynule a bez přerušení (např. vinou stavební nepřipravenosti) a ve smluveném termínu. V případě, že dojde k přerušení montáže z důvodů spočívajících na straně Odběratele (stavební nepřipravenost, neposkytnutí součinnosti atd.) a montáž nemůže být provedena v dohodnutém termínu, je Dodavatel oprávněn požadovat vícenáklady vzniklé v souvislosti s přerušením a prodloužením montáže a Odběratel je povinen takové náklady Dodavateli uhradit.


4.5 Pokud Odběratel neuhradí řádně a včas cenu, její část nebo zálohu, zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s její úhradou. Otázka zavinění Odběratele při porušení povinnosti zaplatit řádně a včas vyúčtovanou částku nemá vliv na jeho závazek zaplatit smluvní pokutu. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti ze strany Odběratele.

V.
Předání a převzetí díla


5.1 O předání a převzetí díla vyhotoví Dodavatel samostatný zápis (předávací protokol), který podepíší obě smluvní strany. Zápis bude obsahovat alespoň:
identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání,
identifikační údaje o díle, soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný k datu přejímacího řízení, s popisem, zhodnocení jednotlivých operací provedeného díla nebo jejích částí, soupis příloh.


5.2 Odběratel je povinen uzavřít se Dodavatelem zápis o předání a převzetí díla, i když dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání v souladu s účelem Smlouvy; smluvní strany výslovně prohlašují, že i v případě předání díla s drobnými vadami a nedodělky takové dílo považují za a předané. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla spolu s lhůtou (nejpozději do třiceti dnů) k jejich odstranění nebo dokončení. O odstranění veškerých takových nedostatků a nedodělků smluvní strany sepíší zápis podepsaný oběma smluvními stranami.


5.3 Bezdůvodným odmítnutím podpisu předávacího protokolu, ačkoliv je dílo jako celek způsobilé k řádnému užívání, se zakládá nevyvratitelná domněnka oprávněnosti fakturace Dodavatele za řádné provedení díla.

VI.
Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle


6.1 Nebezpečí škody na jednotlivých částech díla přechází z Dodavatele na Odběratele předáním a převzetím díla, popřípadě jeho části. Vlastnické právo k věcem tvořícím dílo přechází ze Dodavatele na Odběratele úplným uhrazením sjednané ceny díla.


6.2 Odmítne-li Odběratel bezdůvodně převzít řádně provedené dílo, přechází nebezpečí vzniku škody na díle na Odběratele v okamžiku odmítnutí převzetí díla Odběratelem. Bezdůvodným odmítnutím se také rozumí, nedostaví-li se Odběratel k převzetí díla ve smluveném termínu.

VII.
Vady díla, záruka


7.1 Dodavatel zaručuje Odběrateli, že dílo bude po dobu záruky způsobilé k obvyklému účelu užití a zachová si obvyklé technické vlastnosti. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a běží od okamžiku předání díla Odběrateli. Bližší podmínky stanoví Reklamační řád, jehož aktuální znění je k dispozici v tištěné podobě v sídle společnosti a kancelářích obchodního zastoupení a Odběratel byl s jeho zněním seznámen před uzavřením Smlouvy.

VII.
Vady díla, záruka


7.1 Dodavatel zaručuje Odběrateli, že dílo bude po dobu záruky způsobilé k obvyklému účelu užití a zachová si obvyklé technické vlastnosti. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a běží od okamžiku předání díla Odběrateli. Bližší podmínky stanoví Reklamační řád, jehož aktuální znění je k dispozici v tištěné podobě v sídle společnosti a kancelářích obchodního zastoupení a Odběratel byl s jeho zněním seznámen před uzavřením Smlouvy.

VIII.
Znalec


8.1 Kde Smlouva, OP nebo reklamační řád uvádějí, že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

IX.
Ukončení smluvního vztahu


9.1 Nedojde-li k uhrazení celé zálohy nebo části ceny díla nebo k uhrazení celé vyúčtované ceny ani do deseti dnů od splatnosti vyúčtované částky, je Dodavatel oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy. Dodavatel může dále odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě, že Odběratel má vůči němu neuhrazený závazek z jiného smluvního vztahu, jestliže prodlení Odběratele s úhradou tohoto závazku z jiného vztahu přesáhne třicet dnů od jeho splatnosti. Dodavatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Odběratel je v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné k řádnému a včasnému dodání díla (čl. 3.5) o více než deset dní.


9.2 Odběratel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel je z důvodů spočívajících na jeho straně v prodlení s dodáním díla o více než 30 pracovních dní.


9.3 Odstoupení kterékoliv ze smluvních stran je účinné dnem doručení písemného projevu vůle druhé smluvní straně.


9.4 Odstoupil-li od Smlouvy Dodavatel z důvodu na straně Odběratele, má Dodavatel právo na uhrazení ceny již provedeného plnění; neuhradí-li Odběratel cenu takto provedeného plnění ve lhůtě 10 dnů ode dne odstoupení, má Dodavatel právo na vrácení zhotoveného díla nebo jeho části. Dodavatel má v tomto případě nárok i na úhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s přípravnými pracemi ke splnění Smlouvy (rozpracovaná výroba, objednané zboží či materiál apod.).


9.5 Odstoupil-li od Smlouvy Odběratel z důvodu na straně Dodavatele, je Dodavatel povinen vrátit Odběrateli již uhrazenou cenu plnění a Odběratel je povinen Dodavateli uhradit náklady účelně vynaložené Dodavatelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění Smlouvy; tyto dvě částky se vůči sobě započítají a přeplatek náležící jedné ze smluvních stran bude uhrazen druhou smluvní stranou do 10 dnů ode dne odstoupení. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši již provedeného plnění, resp. účelně vynaložených nákladů, určí jejich výši znalec. Stanovisko znalce je rozhodující.


9.6 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.


9.7 Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran; v takovém případě lze přiměřeným způsobem aplikovat ustanovení o ceně, náhradě nákladů a škody (9.4 a 9.5). Smlouvu nelze jednostranně vypovědět.

X.
Ostatní ujednání


10.1 Dodavatel je oprávněn započíst na jakoukoliv Odběratelem poskytnutou platbu svoji existující pohledávku vůči Odběrateli.


10.2 Písemná forma vyžadovaná podle Smlouvy a OP je dodržena v případě:
veškerých listin podepsaných odesílatelem a doručených prostřednictvím poštovního přepravce nebo jiného doručovatele;
e-mailových zpráv, pokud tyto zprávy budou obsahovat certifikovaný elektronický podpis odesílatele odpovídající platným právním předpisům;
faxových zpráv či e-mailových zpráv bez certifikovaného elektronického podpisu, pokud tyto zprávy budou potvrzeny listinou podepsanou odesílatelem a doručenou druhé straně prostřednictvím poštovního přepravce nebo jiného doručovatele nejpozději ve lhůtě pěti kalendářních dnů od doručení faxové či e-mailové zprávy.

 

10.3 Smluvní strany se dohodly, že se jejich práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, pokud není ve Smlouvě, nebo v OP sjednáno něco jiného. V případě rozporů mají přednost ujednání stran obsažená přímo ve Smlouvě před ujednáními obsaženými v OP. Smluvní strany výslovně prohlašují, že právní úprava uvedená v Občanském zákoníku jim je známa a že její použití nesměřuje ke zhoršení právního postavení kterékoliv ze smluvních stran této Smlouvy.

 

10.4 Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze Smlouvy, jakož i OP se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato Smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany, jako by šlo o ně samé.

 

10.5 V případě, že některé ustanovení Smlouvy nebo OP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost Smlouvy a OP.

 

10.6 Pokud není ve Smlouvě nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, opomene-li Dodavatel kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle Smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

 

10.7 Podpisem Smlouvy obě strany stvrzují, že se seznámily s celým jejím obsahem včetně jejích příloh, jakožto i obsahem OP, a nemají pochybnosti o jejich významu a Smlouvu uzavírají na základě svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně.

XI.
Závěrečná ustanovení

 

11.1 OP nabývají účinnosti dne 10. 03. 2020 a ruší předchozí obchodní podmínky.


11.2 Dodavatel si vyhrazuje právo změny OP.

bottom of page