top of page

Poučení o zpracování osobních údajů

I.

Vyplněním tohoto formuláře beru na vědomí, že obchodní korporace Indoor studio Praha s.r.o., vedená v rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 344035, IČO: 09884718, sídlem Kobyliská 541/10, Praha 8–Dolní Chabry, 184 00, (dále jen „Správce“), coby správce osobních údajů, bude zpracovávat mé osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), a to v následujícím rozsahu:


a) jméno a příjmení
b) název společnosti
c) sídlo společnosti/místo podnikání
d) e-mail
e) telefonní čísla
f) bankovní spojení
g) IČO
h) DIČ
i) IP adresa


Osobní údaje a) až h) jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce (realizace smlouvy, přímý marketing – nabízení relevantních služeb a výrobků stávajícím zákazníkům Správce, předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků Správce pro vnitřní administrativní účely – zejm. zpracování účetnictví). Osobní údaj i) je uchováván na základě oprávněného zájmu Správce (zajištění bezpečnosti sítě a informací a zamezení podvodům).
Všechny uvedené osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu deseti let, a to vždy od posledního prodeje, poslední uzavřené smlouvy, poslední dokončené a zcela zaplacené zakázky apod., podle toho, co nastane nejpozději.
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne Správce na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
Podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Správcem informován o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu:
na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR),
na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR),
na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),
na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmu správce (čl. 21 GDPR),
podat proti správci stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR).

bottom of page